• صنایع توپال آلیاژ
  صنایع توپال آلیاژ
  آلیاژهای مس
 • صنایع توپال آلیاژ
  صنایع توپال آلیاژ
  آلیاژهای آلومینیومی
 • صنایع توپال آلیاژ
  صنایع توپال آلیاژ
  آلیاژهای آهنی

صنایع توپال آلیاژ

ایـن شـرکت در سـال ۱۳۷۸ در زمینـه ریختـه‌گـری تخصصی در زمینـه آلیاژهـای مختلـف مـس، آلومینیـوم و پایـه آهنـی بـا نـام تجـاري تکنوآلیـاژ شـروع بـه کار نمـود، در سـال ۱۳۸۴ موفـق بـه اخذ گواهینامـه ISO9001 در زمینـه ریختـه‌گـری قطعـات گردیـد و در سـال ۱۳۸۶ بـا نـام شـرکت توپــال آلیــاژ بــه فعالیــت خــود ادامــه داد. طــی ســال‌ها فعالیــت همــواره کیفیــت برتــر و رضایــت مشـتري از اهـداف اصلـی ایـن شـرکت بـوده اسـت.

ایــن شــرکت تــوان تولید (ریختــه گــري و ماشــینکاري) قطعــات از آلیاژهــاي پایــه مــس، پایــه آلومینیـوم و پایـه آهنـی تـا وزن ۲۰۰۰ کیلوگـرم را دارا می‌باشـد.

بیشتر بدانیم

تولیدات

آلیاژهای مس

آلیاژهای مس

بیشتر بدانید
آلیاژهای آلومینیوم

آلیاژهای آلومینیوم

بیشتر بدانید
آلیاژهای آهنی

آلیاژهای آهنی

بیشتر بدانید