صنایع توپال آلیاژ

ایـن شـرکت در سـال ۱۳۷۸ در زمینـه ریختـه‌گـری تخصصی در زمینـه آلیاژهـای مختلـف مـس، آلومینیـوم و پایـه آهنـی بـا نـام تجـاري تکنوآلیـاژ شـروع بـه کار نمـود، در سـال ۱۳۸۴ موفـق بـه اخذ گواهینامـه ISO9001 در زمینـه ریختـه‌گـری قطعـات گردیـد و در سـال ۱۳۸۶ بـا نـام شـرکت توپــال آلیــاژ بــه فعالیــت خــود ادامــه داد. طــی ســال‌ها فعالیــت همــواره کیفیــت برتــر و رضایــت مشـتري از اهـداف اصلـی ایـن شـرکت بـوده اسـت.

ایــن شــرکت تــوان تولید (ریختــه گــري و ماشــینکاري) قطعــات از آلیاژهــاي پایــه مــس، پایــه آلومینیـوم و پایـه آهنـی تـا وزن ۲۰۰۰ کیلوگـرم را دارا می‌باشـد که در ذیـل نمونـه هایـی از کارهـاي انجــام شــده آورده شــده اســت:

نمونه کارهای انجام شده:

۱- ریخته گری مبدلهای حرارتی از جنس مس - کروم - نیکل جهت کار در صنایع نیروگاهی.

۲- ریختــه گــری بوشــ‌های برنــزی مقــاوم بــه ســایش تــا وزن ۱۸۰۰ کیلوگــرم مــورد اســتفاده در پــروژه‌هــای ســد و جک‌هــای مختلــف و دســتگاه‌هــاي اکســتروژن.

۳- ریختـه گـری فرم‌هـای مشـعل از جنـس مـس خالص ۹۹/۸% بـا قابلیـت انتقـال حـرارت بـاال مـورد اسـتفاده درکـوره هـای بلنـد (دو و سـه جـداره). 

۴- ساخت قالب‌های جوش ریل‌هاي راه آهن از مس خاص با هدایت الکتریکی باالا.

۵- ریختــه گــری دنــده‌هــای برنــزی از جنــس آلومینیــوم برنــز و برنزهــای قلــع بــا مقاومــت بــه ســایش بــاال مــورد اســتفاده در گیربکس‌های صنعتــی و آسانســور.

۶- ریختــه گــری شــیرآالت برنــزی مربــوط بــه دیگ‌هــای بخــار بــا کارکــرد در دمــا و فشــار بــاالا و مقاومــت بــه خوردگــی بــاالا.

۷- ریختــه گــری پــره‌هــای پمپ‌هــای مختلــف بــا مقاومــت بــه خــوردگی، اســتحکام بــاالا و دمــاي کارکــرد متفــاوت از آلیاژهــای مختلــف از جملــه اســتنلس اســتیل.

۸- تولید بوش‌ها و صفحات سایشی بدون روغن برنز و گرافیت (Self lubricant).

۹- تولیــد لولــه‌هــا و بوش‌های مختلــف فــوالدی بــا گریــدهــای مختلــف بــه روش گریــز از مرکــز جهــت صنایــع نفتــی و غیــره.

تعدادي‭ ‬از‭ ‬شرکت هایی‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬همکاري‭ ‬داشته‭ ‬ایم:

1- شرکت هپکو در زمینه تولید بوشها و تسمه های برنزي مورد استفاده در پروژه هاي مختلف 

2- شرکت آذرآب در زمینه تولید ورقهاي سایشی و بوشهای برنزی مربوط به دستگاه های مختلف 

3- شرکت ماشین سازي اراك جهت انواع بوشهاي برنزي و صفحات سایشی برنزي و بدون روغن (برنز-گرافیت) و پایه جکهاي دریچه هاي سد کارون 4 و قطعات فولادي مورد استفاده در شیرهاي نفتی

4- شرکت ذوب آهن اصفهان در زمینه تولید قطعات مسی کوره بلند.

5- شرکت پتروشیمی اراك جهت ساخت پره پمپهاي نیتروژن بادماي کارکرد   -150o C و پوسته پمپهاي مختلف از جنس چدنNi- resist. 

6شرکت اشتعال اراك در زمینه تولید کلیه ادوات آلومینیومی، برنزي، چدنی و فولادی  دیگهاي بخار

7- شرکت گیربکس هاي صنعتی رهنما در زمینه تولید دنده هاي برنزي و بوشهاي مورد استفاده در گیربکسهاي مختلف

8- شرکت نفت ابزار در زمینه تولید بوشهاي مورد استفاده در پمپهاي جایگاه های بنزین.

 9- شرکت هیدرونیک سازه در زمینه تولید بوشها و تسمه هاي برنزي مقاوم به خوردگی وسایش مربوط به پروژه هاي سد و انتقال آب.

10- شرکت کمباین سازي ایران در زمینه تولید قطعات چدنی کمباین و بیلر.

 11- شرکت مپنا در زمینه تولید قطعات فولادي و برنزي مربوط به پروژه هاي مختلف

 12- شرکت توبا در زمینه ریخته گري قطعات برنزي مربوط به در یچه هاي سد.

13- شرکت فافکو و گداختار در زمینه تولید شیرهاي نیکل آلومینیوم برنز مورد  استفاده در پروژه های نفت و گاز.

 14- شرکت خرد صنعت اروند در زمینه تولید قطعات مورد استفاده در صنایع نفت

15- شرکت کیمیا تدبیر کیان در زمینه تولید قطعات مورد استفاده درصنایع نفت  از آلیاژ های مختلف فولادی و آلومینیومی.

- نیروگاه برق شازند اراك در زمینه قطعات ژنراتورهاي تولید برق از آلیاژ های مختلف

 

17- شرکت آلومینیوم سازی در زمینه تولید قطعات مورد استفاده در کارگاه ریخت

واحدهای شرکت صنایع توپال آلیاژ

مدل سازی و قالب گیری

مدل سازی و قالب گیری


قالب گیری دستی و اتوماتیک

قالب گیری دستی و اتوماتیک


مونتاژقالب

مونتاژقالب


ریخته گری به روش ثقلی

ریخته گری به روش ثقلی


ریخته گری به روش گریز از مرکز

ریخته گری به روش گریز از مرکز


سنگ زنی و تمیز کاری

سنگ زنی و تمیز کاری


واحد عملیات حرارتی

واحد عملیات حرارتی


آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت