آلیاژهای مس


مس‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬آلياژهاي‭ ‬با‭ ‬مس‭ ‬بالا

قطعاتي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬مس‭ ‬خالص‭ ‬ريخته‭ ‬گري‭ ‬مي‭ ‬شوند‭ ‬جهت‭ ‬كاربردهايي‭ ‬كه‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬حرارت‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬الكتريسته‭ ‬بالا‭ ‬دارند‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬شوند‭ ‬نمونه‭ ‬اين‭ ‬كاربردها‭ ‬مبدلهاي‭ ‬حرارتي‭ ‬و‭ ‬فرم‭ ‬هاي‭ ‬كوره‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬قالب‭ ‬هاي‭ ‬جوش‭ ‬مي‭ ‬باشند‭.‬

مس‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬آلياژهاي‭ ‬با‭ ‬مس‭ ‬بالامس‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬آلياژهاي‭ ‬با‭ ‬مس‭ ‬بالامس‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬آلياژهاي‭ ‬با‭ ‬مس‭ ‬بالامس‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬آلياژهاي‭ ‬با‭ ‬مس‭ ‬بالا


برنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬سرب‭ ‬وگانتمال‭ ‬ها

قطعاتي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬آلياژهاي‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬مواردي‭ ‬كاربرد‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬سايش‭ ‬و‭ ‬خوردگي‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬بستگي‭ ‬به‭ ‬كاربرد‭ ‬در‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬بارهاي‭ ‬مختلف‭ ‬آلياژهاي‭ ‬متفاوتي‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭.‬

نمونه‭ ‬اين‭ ‬كاربردها‭ ‬بوشهاي‭ ‬برنزي‭ ‬و‭ ‬شيرهاي‭ ‬برنزي‭ ‬مي‭ ‬باشند‭.‬

برنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬سرب‭ ‬وگانتمال‭ ‬هابرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬سرب‭ ‬وگانتمال‭ ‬هابرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬سرب‭ ‬وگانتمال‭ ‬هابرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬سرب‭ ‬وگانتمال‭ ‬هابرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬سرب‭ ‬وگانتمال‭ ‬هابرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬سرب‭ ‬وگانتمال‭ ‬هابرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬سرب‭ ‬وگانتمال‭ ‬هابرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬سرب‭ ‬وگانتمال‭ ‬هابرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬سرب‭ ‬وگانتمال‭ ‬هابرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬سرب‭ ‬وگانتمال‭ ‬ها


برنزهاي‭ ‬آلومينيوم

قطعاتي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مقاومت‭ ‬بخوردگي‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬هاي‭ ‬شور‭ ‬ومحيط‭ ‬هاي‭ ‬خورنده‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬استحكام‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬سايش‭ ‬بالا‭ ‬دارند،‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬آلياژها‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬نمونه‭ ‬اين‭ ‬كاربردها‭ ‬شيرهاي‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬درآب‭ ‬دريا‭ ‬و‭ ‬دنده‭ ‬هاي‭ ‬گير‭ ‬بكس‭ ‬هاي‭ ‬حلزوني‭ ‬مي‭ ‬باشد‭.‬

برنزهاي‭ ‬آلومينيومبرنزهاي‭ ‬آلومينيومبرنزهاي‭ ‬آلومينيومبرنزهاي‭ ‬آلومينيومبرنزهاي‭ ‬آلومينيوم


برنزهاي‭ ‬منگنز

قطعاتي‭ ‬كه‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬سايش‭ ‬و‭ ‬استحكام‭ ‬بالا‭ ‬نياز‭ ‬دارند‭ ‬مورد‭ ‬كاربرد‭ ‬اين‭ ‬آلياژها‭ ‬هستند‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬كاربردهاي‭ ‬اين‭ ‬آلياژها‭ ‬صفحات‭ ‬سايشي‭ ‬و‭ ‬دنده‭ ‬هاي‭ ‬برنزي‭ ‬مي‭ ‬باشد‭.‬

برنزهاي‭ ‬منگنز


برنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬فسفر‭ ‬برنز

‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬قطعاتي‭ ‬از‭ ‬آين‭ ‬آلياژها‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬سايش‭ ‬واستحكام‭ ‬بالا‭ ‬مدنظر‭ ‬باشد‭.‬

نمونه‭ ‬كاربرد‭ ‬اين‭ ‬قطعات‭ ‬دنده‭ ‬هاي‭ ‬برنز‭ ‬و‭ ‬صفحات‭ ‬و‭ ‬بوش هاي‭ ‬سايشي‭ ‬مي‭ ‬باشند‭.‬

برنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬فسفر‭ ‬برنزبرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬فسفر‭ ‬برنزبرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬فسفر‭ ‬برنزبرنزهاي‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬فسفر‭ ‬برنز


بوش ها‭ ‬و‭ ‬تسمه‭ ‬هاي‭ ‬بدون‭ ‬روغن

‭ ‬اين‭ ‬قطعات‭ ‬در‭ ‬مكان‭ ‬هايي‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬ميگيرند‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روانكارهاي‭ ‬مختلف‭ ‬نباشد‭ ‬نمونه‭ ‬كاربرد‭ ‬اين‭ ‬قطعات‭ ‬در‭ ‬صفحات‭ ‬سايشي‭ ‬دريچه‭ ‬هاي‭ ‬سد‭ ‬و‭ ‬قالبهاي‭ ‬توليد‭ ‬بدنه‭ ‬خودرو‭ ‬مي‭ ‬باشد‭.‬

بوش ها‭ ‬و‭ ‬تسمه‭ ‬هاي‭ ‬بدون‭ ‬روغن